Home / Uncategorized

Uncategorized

Học Hóa lớp 12,Chương 1, Bài 4: Phương pháp giải bài tập, điều chế, ứng dụng, nhận biết Este

Video Bài 4: Phương pháp giải bài tập, điều chế, ứng dụng, nhận biết Este Phản ứng este hóa yR(COOH)x + xR’(OH)y ⇆  Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0) Nhận xét: – Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (H< 100%) – H2SO4: vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút …

Xem blog

Hóa Lớp 12 – Chương 1 – Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este – HocHay

Video Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no Quan hệ số mol CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2 Phản ứng cháy: CnH2nO2 + (3n−22)O2→ nCO2+nH2O {nCO2=nH2OnO2=nCO2+nH2O2−nesteneste=12nOtrongeste Phương pháp giải bài tập Nếu đốt cháy một este …

Xem blog
Về trang chính VanBanPhapLuat