Home / Uncategorized / Hóa Lớp 12 – Chương 1 – Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este – HocHay

Hóa Lớp 12 – Chương 1 – Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este – HocHay

Video Bài 3: Phương pháp giải bài tập đốt cháy Este

Phương pháp giải bài tập đốt cháy este no

Quan hệ số mol

CTTQ của este no đơn chức, mạch hở: CnH2nO2, n ≥ 2

Phản ứng cháy: CnH2nO2 + (3n−22)O2→ nCO2+nH2O

{nCO2=nH2OnO2=nCO2+nH2O2−nesteneste=12nOtrongeste

Phương pháp giải bài tập

Nếu đốt cháy một este mà thu được nCO2=nH2O => Este no, đơn chức, mạch hở.

Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được nCO2>nH2O => Este không no

 Định luật bảo toàn khối lượng:

  • meste+mO2=mCO2+mH2O
  • mO(trongeste)=meste−mC−mH

– Bảo toàn nguyên tố:

  • nO(este)+2nO2pu=2nCO2+nH2O

     nC(este)=nCaCO3+2nCa(HCO3)2

     nC(este)=nCO2+nNa2CO3

nH(este)+nNaOH=2nH2O(thuyphan)+2nH2O(dotchay)

– Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):O¯hh=nOnhh=2nCO2+nH2O−2nO2nhh

C¯hh = nCnhh = nCO2nhh

H¯hh = nHnhh = 2nH2Onhh

O¯hh = nOnhh = 2nCO2+nH2O−2nO2nhh

 

– Các công thức tính :

Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

ưếủí∆mddsaupư=(mCO2+mH2O)–(mkếttủa+mkhí)

∆mdd sau pư > 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

∆mdd sau pư < 0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm

Công thức tính khối lượng bình tăng sau phản ứng

Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = m CO2 + m H2O

Phương pháp giải bài tập este không no

Quan hệ số mol

  1. Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

 

Công thức tổng quát: CnH2n-2O2, n ≥ 3

Phản ứng cháy: CnH2n−2O2+3n−32O2  −→to nCO2+(n−1)H2O

{nCO2>nH2Oneste=nCO2−nH2O

  1. Este không no, đơn chức

 

Công thức tổng quát: CnH2n-2kO2

Phản ứng cháy: CnH2n−2kO2  + 3n−k−22O2 −→to  nCO2+(n−k)H2O

 

  1. Este bất kì:

Công thức tổng quát: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

Phản ứng cháy: CxHyOz+(x+y4−z2)O2→xCO2+y2H2O

Phương pháp giải bài tập

Nếu đốt cháy một este đơn chức mà thu được  => Este không no

– Định luật bảo toàn khối lượng: 

+)meste+mO2=mCO2+mH2O+)mO(trongeste)=meste−mC−mH

– Bảo toàn nguyên tố

 +) BTNT oxi: nO (este) + 2 nO2pu= 2 nCO2+ nH2O

 +) BTNT cacbon:      nC(este )= nCO2

nC(este) = nCaCO3+ 2nCa(HCO3)2

nC(este) = nCO2+ nNa2CO3

 +) BTNT hidro:         nH(este)= 2nH2O

nH(este) + nNaOH = 2nH2O (thuyphan) +2nH2O (ot chay)

– Phương pháp trung bình (đối với hỗn hợp este):

C¯hh = nCnhh = nCO2nhh

H¯hh = nHnhh = 2nH2Onhh

O¯hh = nOnhh = 2nCO2+nH2O−2nO2nhh

O¯hh=nOnhh=2nCO2+nH2O−2nO2n

– Các công thức tính:

Công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng

∆mdd sau pư = (mCO2 + m H2O) – (m kết tủa + m khí)

∆mdd sau pư >0 → khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng

∆mdd sau pư < 0 → khối lượng

Sản phẩm cháy chỉ có CO2 → m bình tăng = m CO2

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O → m bình tăng = m CO2 + m H2O

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/hoa-lop-12/hoa-lop-12-chuong-1-bai-3-phuong-phap-giai-bai-tap-dot-chay-este-hochay-703.html

gia su mon hoa cap 3

#hoalop12 #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa12

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về trang chính VanBanPhapLuat