Home / Uncategorized / Học Hóa lớp 12,Chương 1, Bài 4: Phương pháp giải bài tập, điều chế, ứng dụng, nhận biết Este

Học Hóa lớp 12,Chương 1, Bài 4: Phương pháp giải bài tập, điều chế, ứng dụng, nhận biết Este

Video Bài 4: Phương pháp giải bài tập, điều chế, ứng dụng, nhận biết Este

Phản ứng este hóa

yR(COOH)x + xR’(OH)y   Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

Nhận xét:

– Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (H< 100%)

– H2SO4: vừa là chất xúc tác, vừa có tác dụng hút nước nên làm tăng hiệu suất của phản ứng tạo este.

– Phương pháp này dùng để điều chế este của ancol.

Phản ứng cộng ankin

CH3COOH + CH≡CH → CH3COO- CH= CH2

Nhận xét:

Phương pháp này dùng để điều chế este không no.

              Axit + ankin => Este không no

Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa+R′X   −−→xt,to  RCOOR′+NaX

Phản ứng cộng anhidrit

(CH3COO)2O + C6H5OH → CH3COO – C6H5 + CH3COOH

 Anhiđrit                                    phenyl axetat 

Nhận xét:

Anhiđirit + phenol => Este của phenol

Dùng để điều chế este của phenol

Bài tập ứng dụng

Câu 1: Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là

 1. Phản ứng trung hòa.
 2. Phản ứng ngưng tụ.
 3. Phản ứng kết hợp.
 4. Phản ứng este hóa.

Câu 2: Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là

 1. thuận nghịch
 2. luôn sinh ra axit và ancol
 3. không thuận nghịch
 4. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường

Câu 3: Phản ứng giữa este với NaOH được gọi là

 1. phản ứng xà phòng hóa
 2. phản ứng ngưng tụ
 3. phản ứng kết hợp
 4. phản ứng este hóa

Câu 4: Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat?

 1. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sufuric đặc.
 2. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sufuric.
 3. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt.
 4. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc.

Câu 5: Etyl axetat có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ. Etyl axetat được tổng hợp khi đun nóng hỗn hợp etanol và axit axetic với chất xúc tác là

 1. axit sunfuric đặc                
 2. thuỷ ngân (II) sunfat       
 3. bột sắt                          
 4. niken

Xem bài học chi tiết tại: https://hochay.com/hoa-lop-12/hoa-lop-12-chuong-1-bai-4-phuong-phap-giai-bai-tap-dieu-che-ung-dung-nhan-biet-este-710.html

Đáp án

1 D
2 A
3 A
4 D
5 A

#hoalop12 #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về trang chính VanBanPhapLuat